European Consultants Association s.r.o.

Kľúčové referencie tímu ECA

Štúdie realizovateľnosti

 • Príprava a participácia na spracovaní veľkého počtu štúdií realizovateľnosti v oblasti rozvoja infraštruktúry
 • Účasť na spracovaní koncepčných štúdií tzv. major projects (investičná hodnota nad 50 mil. EUR) –
 • Aktívne riadenie pripomienkového procesu a schvaľovania na EK prostredníctvom spolupráce s technickými poradcami EK
 • Viac než 10 schválených „major projects“ zo strany EK
 • Špecializácia na projekty v oblasti cestnej, železničnej a verejnej osobnej dopravy

 Environmentálne poradenstvo

 • Predchádzajúca skúsenosť s posudzovaním environmentálnych dopadov na úrovni EK
 • Príprava projektov v rámci oblasti environmentálnych dopadov na strane technických poradcov EK
 • Príprava a realizácia viacerých hodnotení podľa SEA a EIA direktív
 • Participácia na tvorbe a obhajobe strategických dokumentov a infraštruktúrnych Operačných programov

Ekonomické posúdenia realizovateľnosti / CBA

 • Tvorba a obhajoba národnej metodiky spracovania CBA pre projekty dopravnej infraštruktúry
 • Dlhodobé skúsenosti s komplexným spracovaním a optimalizáciou CBA v rámci projektov železničnej a cestnej infraštruktúry
 • Vysoká pridaná hodnota prostredníctvom optimalizácie CBA (riadené znižovanie finančnej medzery a zvyšovanie miery spolufinancovania zo strany EK)
 • Viacročná pracovná skúsenosť s ekonomickým a finančným posudzovaním projektov dopravnej infraštruktúry

Projektové riadenie

 • Príprava a implementácia viacerých „major projects“ v oblasti dopravnej infraštruktúry
 • Aktívna spolupráca pri designovaní a obhajovaní projektových zámerov dopravnej infraštruktúry s technickými poradcami EK
 • Komplexné krízové riadenie projektových zámerov vrátane koordinácie všetkých čiastkových aktivít
 • Obhajoba projektových zámerov, riadenie VO až po realizačnú fázu s plnením časového harmonogramu a maximálnej refundácie zdrojov zo zdrojov ŠF/KF
 • Viac ako 30 úspešne riadených projektov

Investičné riadenie

 • Relevantná skúsenosť pri príprave a realizácii veľkých infraštruktúrnych investícií
 • Aktívne riadenie veľkého počtu investičných akcií v oblasti líniovej infraštruktúry
 • Tvorba metodických postupov posudzovania a schvaľovania zmenových konaní/prác naviac
 • Veľký počet úspešne ukončených projektov v oblasti líniovej infraštruktúry
 • Top manažérska skúsenosť v spoločnosti zaoberajúcej sa investičnou činnosťou
Táto stránka a jej obsah sú majetkom spoločnosti ECA SK s.r.o. a nesmú byť používané, kopírované ani inak reprodukované bez jej predošlého súhlasu. © 2024 ECA SK s.r.o.