European Consultants Association s.r.o.

Ekonomické posúdenia realizovateľnosti/CBA

Na základe požiadaviek Európskej komisie, musia všetky tzv. veľké projekty financované zo zdrojov EU (tzv. major projects), už v žiadosti o nenávratný finančný príspevok preukázať, že ich sociálno-ekonomický prínos pre spoločnosť presahuje investičné náklady. Pre tento účel je potrebné vypracovať analýzu nákladov a výnosov (tzv. cost-benefit analysis / CBA), a to v zmysle postupov definovaných Európskou komisiou (platná metodika CBA). Samotná CBA je rozčlenená do nasledovných, na seba nadväzujúcich krokov:

  • Finančná analýza
  • Ekonomická analýza
  • Analýza citlivosti a rizika

Asistencia pri kontrolách / auditoch vykonávaných oprávnenými orgánmi SR a EÚ

  • Analýza jednotlivých zistení a príprava odpovedí v súčinnosti s relevantnými orgánmi
  • Analýza všetkých informácií a zistení v priebehu procesu
  • Asistencia RO pri rokovaniach s EK o pripomienkach a záveroch, ktoré sa majú z nich vyvodiť
Táto stránka a jej obsah sú majetkom spoločnosti ECA SK s.r.o. a nesmú byť používané, kopírované ani inak reprodukované bez jej predošlého súhlasu. © 2024 ECA SK s.r.o.